اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی

 

نمايش محتويات وب نمايش محتويات وب

 

تعریف سمات تعریف سمات

برنامه ای برای ایجاد دسترسی و بهره برداری از تمام اطلاعات پژوهشی ، علمی و فناورانه ،کشور از یک در گاه واحد

پرتال سمات به عنوان ابزار، چارچوب و رابطي براي دسترسي برخط به منابع درون سازماني است. در حقيقت پرتال متشكل از گروهي برنامه ها و ديگر محتويات است كه انواع مختلف داده ها را از منابع مختلف جمع آوري كرده و در يك مكان خاص به نام پرتال ارائه مي‌دهد

ماموریت سامانه ماموریت سامانه

مطلوب سازي نظام توليد اطلاعات علم و فناوري ملي و ارتقاي جايگاه رقابت پذيري كشور در جايگاه جهاني از طريق :

فراهم آوري يك فضاي اطلاعاتي – پژوهشي شفاف، يكپارچه، منسجم و بدون تكرار در سطح ملي براي پژوهشگران
• فراهم سازي شرايط مديريت و رهبري فعاليتهاي پژوهش براي مديران
• ارائه توان ملي در توليد اطلاعات علم و فناوري و پاسخ به نيازمنديهاي متقاضيان علم و فناوري

 

بیانات مقام معظم رهبری بیانات مقام معظم رهبری

                                                              

                                                                

فعالسازی کاربر فعالسازی کاربر